การเรียนออนไลน์ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วย

พาร์กินสันฯ ครั้งที่ 3


เป็นหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยพาร์กินสันฯ แนวใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งความรู้ด้านการรักษา การปฏิบัติและเทคนิคการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กำหนดการ
ผู้สอน